Timsko delo in delo v skupini sta najbolj pogosti obliki sodelovanja pri izvajanju določenih nalog v podjetjih in tudi neprofitnih organizacijah.

Delo v skupini poteka na način, da naloge oziroma delovne procese razdelimo na več delov in vsak član skupine lahko delo opravi popolnoma samostojno. Določeno nalogo lahko opravita dva sodelavca ali več.

Timsko delo je temeljna oblika pri izvedbi projektov, kjer vsak član tima prispeva aktivnosti in deluje tako, da je skupna naloga opravljena.

Tim sodelavcev mora delovati na način, da:
 • razvija medsebojno sodelovanje skozi učenje drug od drugega,
 • dopolnjuje drug drugega,
 • izmenjuje izkušnje in znanje,
 • učinkovito rešuje probleme, ki nastanejo pri izvajanju projekta,
 • povečuje inovativnost in kreativnost članov tima,
 • skupno rešuje probleme, ki nastajajo v izvajanju projekta
 • sledi zastavljenim ciljem, ki so jih vsi člani postavili v začetku izvajanja projekta.

Kako oblikovati dober tim?

Z vprašanjem oblikovanja tima se srečujemo v organizacijah in tudi kot posamezniki, ko razmišljamo o samostojni podjetniški poti. Potrebujemo ljudi, ki imajo določene sposobnosti, kompetence in so pripravljeni in sposobni timsko delovati.

Pri izbiri tima je potrebno slediti cilju, da so člani skrbno izbrani in bodo sposobni slediti skupnemu cilju projekta, si medsebojno zaupati in ne bodo postavljali v ospredje svojih lastni interesov. Vodja tima ima zahtevno nalogo, kako bo izbral in združil člane, da bodo sposobni že v začetku prevzeti naloge, ki so dodeljene celotnemu timu v okviru projektnih nalog.

Ovire pri timskem delu

Premišljeno delo vodje tima in dobra komunikacija sta osnova, da lahko iz skupine oblikujemo tim. Razvita komunikacija med člani, ki jo usmerja vodja, lahko veliko naredi, da bodo člani tima med seboj komunicirali tudi o problemih, se poistovetili s projektom in iskali ustrezne rešitve. Zagotovila, da bo vse potekalo gladko kljub dogovorjenim smernicam o delovanju tima, ni mogoče vedno pričakovati. Sprotno reševanje nastalih situacij in dobro medsebojno poznavanje načina reagiranja posameznikov, lahko veliko pripomore k uspešnemu delu.

Težave, s katerimi se najpogosteje srečujejo timi in se običajno pojavljajo na začetku, ko se člani premalo poznajo med seboj, so:

 • medosebne ovire (različnost v sprejemanju novih pristopov, želje po starem načinu dela)
 • neustrezna komunikacija je lahko močna ovira (kako kdo dojema komunikacijo, jo doživlja, čustva, različno razumljena vsebina …)
 • slabo določene vloge članov tima (morajo biti dogovorjene, krepiti se mora zaupanje in občutki pripadnosti timu)
 • različne organizacijske ovire (prostorske, časovni termini, različna razporeditev dela med člani itd.)
 • status članov (posamezni člani lahko izkoriščajo svoj status, ne opravijo nalog, ki so določene v timu)
 • ovire na medosebni ravni (nezaupanje v spremembe, zaprtost posameznikov in njihovo zavračanje drugačnega načina dela, trdno stališče, da je dobro le tisto, kar že poznamo …)
 • ogroženost in strah (izraža se lahko s prikrivanjem neznanja, bojazen pred izgubo zaposlitve, strah pred porazom, nadrejenimi, izgubo ugleda itd.)

Medsebojno spoznavanje članov tima

Ob veliki ponudbi različnih oblik usposabljanja za timsko delo in projektno vodenje, kot so delavnice in seminarji, so ljudem zelo blizu tudi oblike pod imenom »team building«. Team building je skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven poslovnih prostorov podjetja: igre na prostem, piknik, rafting, pohod, adrenalinski park itd.

Ko se odločamo in izbiramo team building, je potrebno imeti pred seboj tudi cilj, ki ga želimo z njim doseči. Pri tem je potrebno dobro razmisliti kakšen tim imamo in na podlagi tega skrbno izbrati primerne aktivnosti. Izberemo lahko različne programe, s katerimi bomo vzbudili kreativnost in izmenjavo idej, strokovnost posameznikov, sprostitev in medsebojno spoznavanje, tekmovalnost in sprejemanje drugih, prilagajanje v določenih situacijah itd. Tudi izbira dobrega izvajalca team buildinga je še ena pomembna naloga, ki nam bo lahko zagotovila uspeh.

Dobro je vedeti

O team buildingu in njegovih oblikah izvedbe lahko poiščete še več informacij. Znanja ni nikoli preveč, zato iščite in odkrivajte.

Začetek dela na projektu

Projekt ima svoj elaborat, ki mora biti sprejet, da se lahko začnejo aktivnosti na izvedbi projekta. Projekt ima običajno skrbnika projekta, ki koordinira delo, vzpostavlja ustrezno povezanost med več timi znotraj projekta (posebno, kadar je projekt zelo velik).

Strokovnjaki priporočajo začetni predstavitveni sestanek, tuji avtorji ga imenujejo »kickoff meeting«. Vsebinsko naj bi na tem sestanku predstavili načrtovane aktivnosti, ki jih bo moral tim opraviti v okviru projekta.

Na skupnem sestanku je potrebno slediti dvema pomembnima ciljema:

 • potrditev, da se je projekt začel izvajati (neke vrste uradna potrditev po opravljenih začetnih aktivnostih)
 • sodelujoči se spoznajo med seboj in vzpostavi se sodelovanje med njimi

Vsebina predstavitve na začetnem (uvodnem) sestanku je pomembna za vse člane projektnega tima, ki bodo na podlagi tega dobili natančne informacije in usmeritve za delo:

 1. Pomen projekta za doseganje poslovne strategije, načrtovanih ciljev in pričakovanega uspeha.
 2. Predstavitev obsega projekta s postavljenimi cilji; z načinom izvedbe in terminskim načrtom.
 3. Predstavitev izvajalcev in vseh sodelujoči v izvedbi projekta.
 4. Vloge sodelujočih, pravila in obveznosti; načini poročanja.
 5. Sodelujoči se predstavijo in spoznajo med seboj neformalni del sestanka.
Priporočamo

Na povezavi si poglejte še več o tem, kako pomemben je skupni sestanek vseh deležnikov v projektu:

Ali sem za timsko delo?

Odgovore poiščite na povezavi Timsko delo in razmislite o tem, ko boste iskali zaposlitev. Lahko vam je v pomoč.

(Skupno 2.536 obiskov, današnjih obiskov 1)